Regulamin konkursu "#zdrowytydzien"

§ 1. Postanowienia ogólne.

1a) Organizatorem i Fundatorem nagród w konkursie pod nazwą "#zdrowytydzien" (zwanym dalej "Konkursem") jest:

- Agora S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, Oddział w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 3, 61-737 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości 50.937.386 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559485.

1b) Ustalenie wyników Konkursu nastąpi w drodze werdyktu jury, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej "Regulaminem").

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 16.11.2015 r. do 19.12.2015 r. (data ogłoszenia wyników w konkursie):
a) w dniach od 16.11.2015 r. do dnia 13.12.2015 r., Uczestnicy Konkursu będą uprawnieni do nadsyłania Prac konkursowych (zwanych dalej "Pracami konkursowymi"), które będą przedstawiały tygodniowy dziennik ze zdrowego trybu życia. Każdy Uczestnik może przesłać jedną pracę konkursową. Praca konkursowa winna być przesyłana za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: konkurs@poznan.agora.pl. Koniecznym warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie wraz z Pracą konkursową imienia, nazwiska, podania klasy oraz szkoły do której chodzi uczestnik, oraz przesłanie zgody swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych (opiekunów lub kuratorów) na udział w konkursie (załącznik nr 1 do regulaminu).

b) w dniu 19.12.2015 r. zostanie ogłoszony wynik Konkursu na łamach Gazety Wyborczej w Poznaniu. Wyboru jednej zwycięskiej pracy konkursowej oraz prac konkursowych, które zajmą II, III, IV, V miejsce dokona jury złożone z przedstawicieli Organizatora, w sposób arbitralny i w pełni uznaniowy.

3. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.?4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Współorganizatora Agora S.A., Oddział w Poznaniu (ul. 27 Grudnia 3, 61-737 Poznań). Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych w wieku szkoły podstawowej, dalej zwanych "Uczestnikami", których udział w konkursie jest możliwy wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych.

2. Uczestnik zgłasza uczestnictwo w Konkursie poprzez przesłanie Pracy konkursowej, w sposób opisany w paragrafie 1 ust. 2 lit. a Regulaminu. Praca konkursowa powinna być przesłana w jednym pliku w wordzie lub power poincie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być dzieci, oraz rodzeństwo pracowników i współpracowników Organizatora.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Każda osoba, która w związku z niniejszym Konkursem prześle Organizatorowi Pracę konkursową (Uczestnik), oświadcza, że:

a) Praca konkursowa jest jego oryginalnym pomysłem, nie stanowi zastrzeżonego na rzecz innego podmiotu znaku towarowego, nie jest obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. b)-e) poniżej,

b) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanych Prac konkursowych w całości lub we fragmentach, w tym także poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na stronach internetowych oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania Prac konkursowych przez Organizatora w tworzonej przez nich bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych portali Organizatora, oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z Prac konkursowych w ramach archiwum,

c) wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora Agora S.A. każdej przesłanej przez Uczestnika Pracy konkursowej, jednokrotnie lub wielokrotnie, na łamach Gazety Wyborczej w Poznaniu, w wydaniu ogólnopolskim Gazety Wyborczej oraz na portalach poznan.wyborcza.pl, rakooporni.pl, kompasnazycie.pl.

d) zezwala Organizatorowi Agora S.A. na rozpowszechnienie na łamach Gazety Wyborczej w Poznaniu jak i wydaniu ogólnopolskim Gazety Wyborczej oraz na portalach poznan.wyborcza.pl, rakooporni.pl, kompasnazycie.pl imienia, nazwiska oraz wizerunku Uczestnika - w celu ogłoszenia wyników Konkursu.

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator Agora S.A. jest uprawniony - a nie zobowiązany - do wykorzystania Pracy konkursowej na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięska Praca konkursowa zostanie wyłoniona spośród nadesłanych przez Uczestników Prac drogą decyzji jury, o której mowa w par. 1 ustęp 2 litera b). Przy jej wyłanianiu jury weźmie pod uwagę atrakcyjność i adekwatność zgłoszonych Prac konkursowych. Autor zwycięskiej pracy konkursowej (zwany dalej "Zwycięzcą") zostanie nagrodzony Nagrodą Główną, przewidzianą niniejszym Regulaminem.

§ 5. Nagroda.

1. Nagroda Główna.
a) Nagrodę Główną w Konkursie stanowi Tablet APPLE IPAD Mini RETINA 16GB WIFI. Wartość Nagrody Głównej wynosi 1249 zł brutto.

b) Nagroda Główna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu wygranych w konkursach na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), obliczonego od łącznej wartości Nagrody Głównej. Podatek od nagrody opłaca Organizator konkursu.

2. Organizator zawiadomi Zwycięzcę Nagrody Głównej o wygranej poprzez umieszczenie jego nazwiska wraz z wyróżnioną Propozycją lub jej fragmentem w Gazecie Wyborczej w Poznaniu w ciągu czternastu dni od daty ukończenia Konkursu, oraz drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Zwycięzcę przy zgłoszeniu do Konkursu.

3. Nagrodami za drugie, trzecie, czwarte oraz piąte miejsce w Konkursie są Aparaty FUJI Instax Mini 8.

4. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym Regulaminem.

5. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody w terminie 30 dni od dnia wskazanego przez Organizatora jako dzień odbioru nagrody, prawo Zwycięzcy do nagrody wygasa. Nagroda nie odebrana w wyżej wymienionym terminie zostaje do dyspozycji Organizatora. Te same zasady dotyczą Uczestników, którzy zajęli w Konkursie drugie i trzecie miejsce oraz przewidzianych dla nich nagród.

7. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem. Uczestnicy nie mają możliwości zastrzegania szczególnych właściwości nagród rzeczowych ani żądania ich zamiany na ekwiwalent pieniężny.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora Agora S.A., na adres redakcji Gazety Wyborczej w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 3, 61-737 Poznań, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty opublikowania listy nagrodzonych Uczestników - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje Organizator Agora S.A. rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora Agora S.A. w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Uczestnicy Konkursu podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie ich w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.

2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator Agora S.A.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Współorganizatora do przekazania ich Organizatorom.

5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Jury ma prawo nie przyznać nagród w Konkursie - w sytuacji, w której według oceny jury żadne z nadesłanych Wspomnień nie będzie zasługiwać na nagrodę.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorami lub Organizatorem Konkursu, a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Współorganizatora Agora S.A.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu "#zdrowytydzien"

Działając w imieniu i jako przedstawiciel ustawowy/opiekun* prawny małoletniego .. (imię i nazwisko) ur. w dn. . , dalej zwanego "Uczestnikiem":

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora AGORA SA zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U.2002.101.926 j.t. (2012.01.01 zm. Dz.U.2011.230.1371 art. 30, USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity) w zakresie i celu realizacji oraz rozstrzygnięcia Konkursu jak również wydania nagrody.

2. Wyrażam zgodę na publikację załączonej Pracy konkursowej Uczestnika w Gazecie Wyborczej, na stronach internetowych poznan.wyborcza.pl, rakooporni.pl, kompasnazycie.pl i FB Wyborcza.pl Poznań, w publikacjach służącym celom informacyjnym i promocyjnym organizatora Konkursu.

. .. ...

Podpis opiekuna prawnego
 
 
Serwis na swoich stronach www wykorzystuje m.in. pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.
Zamknij